Privacyverklaring

AVG privacy

Bij het verlenen van onze diensten in coachpraktijk PSC ’t KAN, Rijksweg 10, 6581 EL Malden verwerken wij uw persoonsgegevens.

Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omga, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Verkrijgen van persoonsgegevens.
Indien u gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons uw persoonsgegevens zodat wij u deze diensten kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Standaard:

 • NAW-gegevens.
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers..
 • Geslacht.
 • Leeftijd.
 • Aanleiding en doelstellingen traject.

Optioneel, afhankelijk van de vraag en de context:

 • Leefgewoontes zoals roken, drinken, gebruik van drugs en/of medicijnen.
 • Biografie.
 • Trajectvoorstellen, pas na uw toestemming.
 • Gespreksverslagen, voor eigen gebruik. Deze worden niet verder gedeeld.
 • Eindrapportages, pas na uw toestemming.

Doeleinden.
Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact.
 • Het bieden van een persoonlijk of teamcoachtraject.
 • Een adequate en klantgerichte dienstverlening.
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning.
 • Eigen verslaglegging.
 • Opstellen eindrapportage, pas na uw toestemming.
 • Intervisie.
 • Facturering.

Waarop is de verwerking gebaseerd?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Verstrekking aan derden.
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, zoals testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Deze verstrekking gebeurt altijd na afstemming met en een akkoord van u.
Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting. U wordt dan door ons vooraf hierover geïnformeerd.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren?
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden, zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen?
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Wkkgz en meldcode huiselijk geweld.
We hebben weet van de Wkggz-regeling en meldcode huiselijk geweld. Mochten we hiermee te maken hebben, dan weten we welke weg we hierin moeten bewandelen.

Cookies.
Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Uw rechten.
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijziging privacyverklaring.
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2020.